٣٠٠ رغيف عيش ابن البلد البلدي Wholesale 300 pcs for 250 AED Ibn Al Balad Egyptian Bread

Dhs. 250.00
Wholesale DELIVERY 300 pcs at 250 AED
٣٠٠ رغيف عيش ابن البلد بلدى فقط ٢٥٠ درهم    
👌عيش ابن البلد 😍 اختيارك الأفضل 👌 
Share this